Könyvtárhasználati szabályzat

Jelen szabályzatot Létavértes Város Önkormányzata A kulturális javak védelméről és a muzeális értékekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §. A pontjában kapott felhatalmazása alapján e törvény rendelkezésének figyelembe vételével a következők szerint határozza meg:

 A Városi Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést bárki számára biztosítja.

Fenntartója: Létavértes Város Önkormányzata.

Székhelye:   4281 Létavértes, Rózsa u. 1., Tel. / Fax: 06-52 / 376-055

Nyitvatartás:      Hétfő: zárva

                              Kedd – Péntek: 8 – 17 óráig

                              Szombat: 9 – 12 óráig

 A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, amennyiben a könyvtárhasználat feltételeinek megfelel, és a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Általános szabályok

 • A könyvtár látogatása – valamennyi könyvtárhasználó érdekében – csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan hiányos öltözék, piszkos és bűzös megjelenés esetén a könyvtár dolgozói felkérhetik az érintett látogatót a könyvtárból való távozásra.
 • Állományvédelmi szempontból táskát el kell helyezni a könyvtár előterében.
 • A könyvtárban étkezni, mobiltelefont használni tilos.
 • A dohányzás a könyvtár egész területén tilos.
 • A dokumentumok, használati tárgyak épségét meg kell óvni.
 • A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen, vagy véglegesen megvonhatók.
 • Köszönettel vesszük az adományokat és a pártoló tagságot. A pártoló tagok igényeit a dokumentum beszerzéseknél és a szolgáltatásoknál egyaránt figyelembe vesszük.
 1. A könyvtárhasználat feltételei
 • A helyben használat szabad, a dokumentumok kölcsönzése nyilvántartásba vételhez kötött. Az ehhez kötelezően közlendő adatok: név, születési adatok, lakcím, személyi igazolvány száma, 16 éven aluliak esetében a kezességet vállaló adatait a jótállási nyilatkozaton fel kell tüntetni, statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás és a munkahely megnevezését, tanuló esetében az oktatási intézmény nevét.
 • Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel szükséges igazolni.
 • A könyvtár a személyi adatokat kizárólag a nyilvántartás számára használja, illetéktelen személynek, vagy szervnek azt át nem adja.
 • Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba.
 • Ha az olvasó a tagságát megszünteti –és nincs dokumentumtartozása, vagy díjhátraléka – az adatait töröljük a nyilvántartásból.
 • A személyi adatváltozásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni.
 • Térítésmentes szolgáltatások
 • Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások.
 • Újságok, folyóiratok helyben olvasása, kézikönyvek használata.
 • A könyvtár állományát feltáró cédula- katalógus használata.
 • Könyvtárközi kölcsönzés. A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok átkérhetők más könyvtárakból. A szolgáltatást csak beiratkozott olvasó veheti igénybe.
 1. Térítéshez kötött szolgáltatások

Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok kölcsönzése. Nem kötött beiratkozáshoz a számítógépes adatbázisok, CD-ROM-ok, az Internet, e-mail használata. Ez utóbbiakért a könyvtárhasználati szabályzat mellékletében (szolgáltatások ár –és díjtételei) meghatározott összeget kell fizetni.

Beiratkozás

 • A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti, a melyet a számára kiállított olvasójegy igazol.
 • Az olvasójegy érvényessége a beiratkozás napjától a tárgyév utolsó napjáig szól.
 • Az olvasójegyre kikölcsönzött dokumentumokért a tulajdonosa felel, elvesztését be kell jelenteni, másra át nem ruházható.

Kölcsönzés

 • A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét kölcsönadja, az olvasó kölcsönzi.
 • Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre. Kölcsönözni csak a tartozások ( dokumentum, késedelmi díj stb.) rendezése után lehet.
 • Kölcsönzés időtartama 21 nap, az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma: 6.
 • Egy példányos dokumentum esetében a könyvtáros korlátozhatja a határidőt, illetve megtagadhatja a kikölcsönzését.

Hosszabbítás

 • Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal személyesen, vagy telefonon.

Eljárás késedelem esetén

 • A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az olvasókat a dokumentumok visszahozására.

A felszólítások menete:

Az első felszólítást 21 + 7 nap türelmi idő után küldjük. A hét napos türelmi idő alatt a dokumentumok meghosszabbíthatók, de késedelmi díjat a 22. naptól számítunk.

Második felszólítás: újabb 21 nap után történik.

Harmadik felszólítás újabb 21 nap után történik.

Késedelmi díj: naponként és példányonként 5,-Ft + megtérítendő a felszólítások mindenkori postaköltsége.

 • A könyvtár a be nem hajtható követelését jogi úton érvényesítheti a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. Törvény alapján.
 • Az elveszett, vagy megrongálódott dokumentumokat azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értéken megtéríteni. A könyvtár a dokumentumok gyűjteményi értékét kéri, amely az eredeti ár többszöröse is lehet

Előjegyzés

 • Kérhető előjegyzés a könyvtár állományába tartozó, mások által kikölcsönzött dokumentumokra, beérkezésükről értesítjük az olvasót.

Könyvtárközi kölcsönzés

 • A könyvtár állományából hiányzó művek átkérhetők más könyvtárakból.
 • A szolgáltatás az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagkönyvtárain belül ingyenes.
 • Az ODR körön kívülről érkező átkölcsönzések esetében a kölcsönadó könyvtár a használatba adás feltételeit díjtételekhez is kötheti.

Helyben használat

 • Az olvasóterem állománya és a számítógépes adatbázisok csak helyben használhatók.
 • A kézikönyvtári állomány esetében a dokumentumokból fénymásolat kérhető, amelynek díját meg kell fizetni.

Számítógép és Internet használat

A használatkor kérjük az alábbiak betartását!

 • Számítógépen dolgozni csak a könyvtárossal egyeztetve, a könyvtárhasználati szabályzatban foglalt feltételek elfogadásával lehet.
 • A gép konfigurációján, annak beállításain változtatni tilos!
 • Akár saját, akár mellékleteken lévő, vagy más forrásból származó szoftvert telepíteni a könyvtári rendszerre nem lehet!
 • A számítógépen használatra kért szoftveren kívül más programot elindítani nem szabad!
 • A számítógépen lévő alkönyvtárak tartalmát megnézni, megváltoztatni, lemásolni tilos!
 • Az Internetről, az adatbázisokból, CD-ROM-okból állományok letöltése tilos, másolása csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatás nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással – a könyvtárossal való egyeztetést követően történhet. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/ tulajdonos engedélyét kell kérni.
 • A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát védik. Ha a szerző vagy a tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják a fenti megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy valamely dokumentum elektronikus formában való terjesztése nem sérti a mások szerzői jogait.
 • A Városi Könyvtár mint üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor annak használatát megtiltsa.

Fénymásolás

 • A könyvtár állományában lévő nyomtatott dokumentumokról illetve nem könyvtári anyagról a copyright jogok fegyelembevételével fénymásolás kérhető.
 1. Záró rendelkezések
  • A jelen szabályzat hatályba lépésének időpontja az intézményvezető rendelkezése alapján 2002. január 1. Ezzel egyidejűleg az előző könyvtárhasználati szabályzat hatályát veszti.
  • Létavértes Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága a jelen használati szabályzatot jóváhagyta.