Szervezeti és működési szabályzat

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  A Városi Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban : SzMSz) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, módosított 1997. évi CXL. törvény, valamint a hatályos jogszabályok figyelembe vételével készült.

  1.1. Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Városi Könyvtár és Művelődési Ház (továbbiakban intézmény) adatait, feladatait, szervezeti felépítését, működési folyamatait.

  1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

  Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának hatálya kiterjed:

  a költségvetési szerv vezetőjére,

  a költségvetési szerv dolgozóira.

  A házirend az intézmény épületében működő közösségekre, látogatókra, valamint a költségvetési szerv dolgozóira is vonatkozik.

  1.3. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház működési rendjét meghatározó jogszabályok, dokumentumok.

  A költségvetési szerv törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg.

  Munkáját a közművelődési és könyvtári tevékenységet meghatározó, a közalkalmazottak jogállására vonatkozó, valamint a pénzügyi – gazdálkodási folyamatok végzésére szóló jogszabályok és a fenntartó által elfogadott rendeletek és határozatok alapján végzi..

  1.3.1. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

  1.3.2.1. Alapító okirat

  Az alapító okirat tartalmazza az intézmény alapítására, alaptevékenységére, illetékességére, gazdálkodására, foglalkoztatottakra vonatkozó legfontosabb adatokat.

  Az Alapító okirat száma, kelte: 5/2015. (I. 27.) ÖH számú határozat

  A Városi Könyvtár és Művelődési Ház Alapító okirata:

  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88.§ (2) bekezdésében, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 78. (5) (b) bekezdésében megfogalmazottak alapján Létavértes Város Önkormányzata az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1.A költségvetési szerv megnevezése

  Városi Könyvtár és Művelődési Ház.

  1. Székhelye: 4281 Létavértes, Rózsa u. 1.
  2. Telephelye: 4281 Létavértes, Árpád tér 8.
  3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 9101 könyvtári, levéltári tevékenység, 9105 közművelődési tevékenység
  4. Alapítás éve: könyvtár 1959, művelődési ház 1962
  5. A költségvetési szerv alaptevékenysége szakfeladat rend szerint:

  910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

  910502 Közművelődési intézmények, színterek működtetése

  841191 Nemzeti ünnepek programjai

  841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

  581900 Egyéb kiadói tevékenység

  682002 Nem lakóingatlan bérbe adása

  910123 Könyvtári szolgáltatások

  082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

  082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

  821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

  1. Működési köre: Létavértes város közigazgatási területe
  2. Irányító szerv neve, székhelye:

  Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő testülete

  4281 Létavértes, Kossuth u. 4.

  1. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van, pénzügyi, gazdálkodási feladatait Létavértes Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.
  2. Vezetőjének

   

  Típus szerinti besorolása:

  A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató

  Közszolgáltató szerv fejtája: közintézmény

  Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő

  1. Az intézmény fenntartása és felügyelete

  Alapító szerve: Nagylétai Tanács VB.

  Jogelőd: Irinyi József Művelődési Ház, Városi Önkormányzat Központi Könyvtára.

  Alapító okirat kelte, száma: többször módosított 5/2015. (I. 27.) Öh. számú Alapító Okirat

  Fenntartó szerve: Létavértes Város Önkormányzata.

  Felügyeleti szerve: Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő testülete.

  Az intézmény létrehozásának körülményei: e célra épített, illetve vásárolt ingatlan.

  Működésének kezdete: 2000. szeptember 14.

  A feladatellátást szolgáló vagyon: az Árpád tér 8. sz. alatti épület egy része annak berendezési, felszerelési tárgyai, a Rózsa utca 1. szám alatti épület, annak berendezési tárgyai, eszközei, a könyvtár állománya.

  A vagyon feletti rendelkezés jog: az intézmény által használt vagyonra az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló ingó- és ingatlan vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves intézményi mérleg tartalmazza. A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.

  1. A fenntartó jogai és kötelezettségei:
  • a városi könyvtári ellátás és a közművelődés feltételeinek biztosítására intézményt tart fenn
  • meghatározza az intézmény feladatait és használati szabályzatát;
  • kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát;
  • biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ennek során figyelembe veszi a miniszter által meghatározott szakmai követelményeket és normatívákat;
  • jóváhagyja az intézmény fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et;
  • az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár és művelődési ház szakmai tevékenységét;
  • biztosítja az intézmény önállóságát;
  • ellátja a fenntartással, irányítással kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatokat.

  1. Az intézmény gazdálkodása

  Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a Létavértes Városi Önkormányzat látja el. Ez a besorolás az intézmény szakmai önállóságát nem érinti.

   

  1. Az intézmény telephelyei és helyiségeinek rendeltetés szerinti felsorolása:

  Könyvtár és művelődési ház, székhely: Létavértes, Rózsa u. 1. 1821 hrsz., önkormányzati tulajdonú ingatlan:

  FÖLDSZINT                                                        EMELET

  Könyvtár:                         156.35 m2                     Előadó terem:                74.70 m2

  Folyóirat olvasó                11.25 m2                      Galéria:                           45.75 m2

  Iroda:                                 14.35 m2                     Terasz::                            5.80 m2

  Raktár:                              14.20 m2                       Klubszoba:                    22.40 m2

  Férfi WC:                             6.40 m2                       Klubszoba:                   14.10 m2

  Női WC:                               6.00 m2                       Teakonyha:                    8.00 m2

  Elektromos központ:           7.40 m2                        Közlekedő:                  27.90 m2

  Szélfogó:                             3.75 m2                        Raktár:                         14.60 m2

  Előcsarnok:                       39.95 m2                        Vendégszoba:              17.10 m2

  Kazánház:                            9.00 m2                    Férfi WC:                       6.40 m2

                                                                                Női WC:                        6.00 m2

                                                                                Közlekedő:                  33.00 m2

  Művelődési ház, telephely, színházterem: Létavértes Árpád tér 8. 1845/1 hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan.

  Mozi gépház:                   19,25 m2                      Udvari tároló épület:               30.00 m2

  Nagyterem:                    262.00 m2                      Emeleti raktár:                        4.00 m2

  Színpad:                            81,25 m2                     Földszinti raktár:                    4.00 m2

  Kazánház:                         24.00 m2                         Udvar:                                    80.00 m2

  Összekötő folyosó:          3.00 m2                        Terasz:                                    262,50 m2

  Kert, park:                        80.00 m2

   

  A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed:

   

  • -az intézmény vezetőjére,
  • -az intézmény dolgozóira,
  • -az intézményben működő szervezetre,
  • -az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.
  1. Az intézmény bélyegzői:

   

  Hivatali körbélyegző, felirata és minta: Városi Könyvtár és Művelődési Ház Létavértes

   

  Fejbélyegző, felirata és minta: Városi Könyvtár és Müvelődési Ház 4281 Létavértes, Pf.: 42. Telefon: 376-055

  Tulajdonbélyegző, felirata és minta: Városi Könyvtár tulajdona Létavértes

   

  1. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

  Küldetésnyilatkozat

   

  A Városi Könyvtár és Művelődési Ház fő célja a mindenki számára, igény és társadalmi szükséglet szerint elérhető lehetőség biztosítása az iskolán kívüli öntevékeny, önművelő, megismerő, művelődő és alkotó célú cselekvésre, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg.

  A könyvtár hagyományos és nem hagyományos adatbázisára alapozva információs és tudásalapú társadalom igényeinek való megfeleltetés, az információt gyűjtő, feltáró, rendelkezésre bocsátó szolgáltatással.

   

  1. Alapfeladatok

   

  Az alapító okiratban meghatározottak szerinti közművelődési tevékenység formái:

   

  • Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, az életminőséget javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. (1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) a pont).
  • A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. (1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) b pont).
  • Az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. (1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) c pont).
  • Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatása. (1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) d pont).

  • A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. (1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) e pont).
  • A szabadidő kultúrált célú eltöltéséhez feltételek biztosítása. (1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) g pont).
  • Egyéb művelődési lehetőségek megteremtése. (1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) h pont).
  • Szervezi Létavértes kulturális kapcsolatait, rendezvényeit
  • Együttműködik a megyei közművelődési intézményekkel, szakmai érdekképviseleti szervekkel.

  Nyilvános könyvtár feladatkörében

   • Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja (1997. évi CXL. tv. 55.§ (1) b) pont).
   • A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban maghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi.
   • Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól (1997. évi CXL. tv. 55.§ (1) c) pont).
   • Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében (1997. évi CXL. tv. 55.§ (1) d) pont).
   • Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, feldolgoz és szolgáltat (1997. évi CXL. tv. 65.§ (2) c) pont).
   • Közhasznú információs szolgáltatást nyújt (1997. évi CXL. tv. 65.§ (2) b) pont).
   • Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik (1997. évi CXL. tv. 65.§ (2) d) pont).

  1. A fenntartó által meghatározott kiegészítő feladatok:
   • Önművelést és tájékoztatást szolgáló tevékenységével előmozdítja az általános és szakmai műveltség növelését.
   • A képviselőtestület üléseiről készült jegyzőkönyvek, helyi rendeletek határozatok nyilvánosságra bocsátása a lakosság részére.
   • Szélessávú internet hozzáférés egyidejűleg több számítógépen történő biztosítása a lakosság számára.
   • Elektronikus adatbázisok rendelkezésre bocsátása
   • Irodai szolgáltatások a lakosság számára.
   • Bemutatók, vásárok rendezése.

    

  Alap tevékenységei:

  SZAKFELADATOK:

  2009 év

  921 815           művelődési központok, házak tevékenysége

  923 127           közművelődési könyvtári tevékenység

  2010 január 1-jétől

  9101231          könyvtári szolgáltatások

  9105021          közművelődési intézmények, közösségi színterek működése

  8411912          nemzeti ünnepek programjai

  8411922          kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

  III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE

  1. Szervezeti felépítés:
  2. szervezeti egység és vezetése: Létavértes, Rózsa u. 1.. sz. intézményvezető (igazgató)
  3. főfoglalkozású dolgozók: intézményvezető

  3 fő szakelőadók, könyvtáros

  1 fő kisegítő (takarító, eljáró)

  1. külső munkatársak: megbízási szerződéssel dolgozó kiscsoportvezetők.

  Az intézményvezető kinevezésének rendje: nyilvános pályázat alapján a Létavértes Városi Önkormányzat képviselő testülete határozott időre – 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

  Az igazgató a Városi Könyvtár és Művelődési Ház egyszemélyi felelős vezetőjeként – a Városi Önkormányzat alapító okiratát és aktuális határozatait figyelembe véve – irányítja és ellenőrzi az intézmény munkáját. Gondoskodik a működés szakmai, gazdasági és műszaki feltételeiről, a rendelkezésre álló személyi és anyagi erőforrások arányos elosztásáról,

  Nevezetesen:

  • gondoskodik az intézmény elemi költségvetésének, munkatervének elkészítéséről és végrehajtásáról; a belső szabályzatok hatályba léptetéséről,
  • minden fórumon ellátja az intézmény képviseletét,
  • a fenntartó által kért jelentések elkészítését biztosítja,
  • irányítja az intézmény személyügyi munkáját és elkészíti a beosztottak munkaköri leírásait,
  • jóváhagyja a dolgozók munkaköri leírásait,
  • munkáltatói (kinevezési, felmondási, fegyelmi, jutalmazási, kártérítési) jogokat gyakorol, illetve kezdeményez,
  • intézményi ügyekben történő levelezésben kizárólagos aláírási joga van, melyet tartós akadályoztatása esetén a helyettes gyakorol,
  • felelős kiadóként jegyzi az intézmény kiadványait.

  Felelősséggel tartozik:

  • az intézmény költségvetési kereteinek a betartásáért,
  • az önkormányzati tulajdon védelméért,
  • a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálásáért,
  • az intézményre vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásáért.

   

  1. A dolgozók feladat és hatásköre, felelősségi köre: a munkaköri leírásokban van meghatározva.

  1. Dolgozói munkaértekezletek: az intézményvezető a dolgozói értekezleten beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, ismerteti a következő időszak feladatait.

   

  1. FŐBB MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

  1. Az intézmény irányítása, képviselete:

   

  1. Az intézmény élén a tulajdonosi jogokat gyakorló Létavértes Városi Önkormányzat képviselő testülete által kinevezett igazgató áll.

  1. A fenntartói jogokat a Létavértes Városi Önkormányzat képviselő testülete látja el az alábbiak szerint.
  • Az intézmény alapítása, megszűntetése, az igazgató kinevezése, felmentése.
  • Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a polgármester hatásköre.
  • Az igazgató felterjesztésére meghatározza az intézmény használati szabályait, működésének módját, feladatait, kiadja az intézmény Alapító Okiratát, Működési Szabályzatát, munkatervét és költségvetését, biztosítja az intézmény fenntartásához, a feladatok ellátásához szükséges jogszabályok szerint előírt szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket.

  1. Az igazgató és a munkatársak kinevezésének rendje:
  • Az igazgatót nyilvános pályázat útján a Létavértes Városi Önkormányzat képviselő testülete határozott időre, 5 évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, a 150/1992 Kormányrendelet 7. § (4-10) bekezdése szerint.
  • Az igazgató az intézmény összes dolgozójára vonatkozó munkáltatói jogokat gyakorolja.

  1. Az intézmény vezetésének rendszere:

  Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, az SzMSz-ben meghatározott feladatkör, hatáskör és felelősségi kör szerint. Távolléte esetén az igazgató megbízása alapján a feladatokat az intézmény szakelőadója látja el. Az érintett dolgozó e hatásköre a munkaköri leírásban is rögzítve van.

  1. Utasítási jog, fegyelmi rend:

  Az utasítási jogot az intézmény igazgatója gyakorolja. A feladat elvégzésére közvetlenül utasíthatja a dolgozót. A fegyelmi jogot az igazgató gyakorolja az 1992. évi XXXIII. Törvény (KJT) 45-54 §-ban előírtak szerint.

  1. Munkavédelmi ügyrend: az intézmény munkavédelmi tevékenységéért az igazgató a felelős.

  1. Az irányítás szintjei az igazgatói döntések előkészítéséhez:

  A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében legfeljebb három éves időtartamra Közművelődési Tanács alakulhat, az 1997. évi CXL. törvény II. fejezetének 83 §. (8) bekezdésében leírt feladat és hatáskör szerint.

  1. MUNKATERV

   

  1. Az intézmény feladatait naptári évre elkészített munkatervben kell rögzíteni. A munkatervet a fenntartó által előírt feladatok és a helyi közművelődést segítő intézmények, civil szervezetek javaslatainak figyelembe vételével az igazgató készíti el, összhangban az éves költségvetési tervvel. A munkatervet a Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottsága előzetes elbírálását követően, a képviselő testület hagy jóvá. Az intézmény igazgatója a munkatervi feladatok végrehajtásáról, az intézmény gazdálkodásáról évente beszámol az önkormányzat Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottságának.
  2. A jelentősebb munkatervi feladatok ellátására előzetesen munkalap készülhet. A munkalap tartalmazza a feladat főbb adatait, a megvalósításban részt vevők körét és feladatait, a gazdasági tervet, a lebonyolítás menetét.

   

  1. MUNKAREND

  A munkaviszonyra, a munkaidő beosztásra, a túlmunkára, a szabadságra, a munka díjazására, a béren kívüli juttatásokra, a fegyelmi és leltári felelősségre vonatkozó előírásokat a közalkalmazotti törvényben foglaltak érvényesek. Az igazgató kötelessége a szabályokat érvényre juttatni, a szervezett, fegyelmezett munkafeltételeket biztosítani. A dolgozóknak a munkaidő alatti eltávozásukat, munkából való hiányzásukat be kell jelenteni. A munkarendre vonatkozó okmányokat az intézmény irattárában meg kell őrizni.

  VII. GAZDÁLKODÁS

  1. A gazdálkodás rendje

  1. Az intézmény a Létavértes Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény végrehajtására kiadott 137/1993. (X. 12.) és a 139/1993. (X. 12.), valamint a 140/1993. (X. 12.) és a 156/1995. (XII. 26.) számú Kormányrendelet szerint kell végezni.
  2. Önálló jogi személyként működő önkormányzati költségvetési szerv, gazdálkodását a bevételek és a rendelkezésre álló vagyontárgyak igénybevételével végzi. Gazdálkodási feladatait a jogszabályok és az önkormányzati irányelvek fegyelembevételével, az ésszerű takarékosság érvényesítésével látja el.
  3. Az intézmény éves költségvetését a Létavértes Város Önkormányzata által adott keretszámok, valamint a költségvetési intézményekre vonatkozó jogszabályok szerint, a munkatervvel összhangban az igazgató készíti el. A költségvetés egyben az ellenőrzés alapja is. Az igazgató felelős: a költségvetési tervezésért, a pénzellátásért, az előírásoknak megfelelő költségvetési gazdálkodásért, az önkormányzati tulajdont képező vagyon kezeléséért, a pénzgazdálkodással, beszámolással, számvitellel, adatszolgáltatással, a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséért.
  4. Az intézmény pénzeszközeit folyószámlán a Létavértes Városi Önkormányzat kezeli, illetve tartja nyilván. Pályázat elszámolása céljából létrehozott alszámla tekintetében az igazgató aláírásra jogosult. Gazdasági kötelezettségvállalásra az igazgató jogosult. A 137/1993. (X.2.) Kormányrendelet 29. §-a alapján kötelezettségvállalás csak írásban az igazgató aláírásával történhet. A gazdasági feladatok részletes meghatározását külön intézményi szabályzatok tartalmazzák.
  5. Az intézmény fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított és jóváhagyott költségvetés tartalmazza.
  6. Az intézmény alaptevékenységével kapcsolatos árakat ill. díjtételeket a ráfordítások tényleges költségeit figyelembe véve az igazgató állapítja meg, s a könyvtárhasználati szabályzat mellékleteként kerül nyilvánosságra, miután azt a képviselő-testület jóváhagyta.

  1. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház működésének és fejlesztésének forrásai:

  –           Támogatás.

  –           Városi önkormányzati költségvetés.

  –           Saját bevétel: az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységből, alapoktól, köztestületektől, egyéb pályázatokból, adományokból, átvett pénzeszközökből.

  Gazdálkodási feladatait a jogszabályok és a városi önkormányzati határozatok figyelembe vételével, az ésszerű takarékosság érvényesítésével látja el.

                        

  1. A közkönyvtári tevékenység feladatmutatói:

  –           A beszerzett könyvtári dokumentumok egységeinek száma (db).

  –           Látogatók száma (fő).

  –           A dokumentumforgalom könyvtári egységei (db).

  1. A művelődési házi tevékenység feladatmutatói:

  –           A működő csoportok (szakkörök, klubok, művészeti csoportok) száma (db).

  –           Rendezvények száma (db)

  –           Látogatók száma (fő)

  VIII. Az intézmény együttműködése más szervekkel, intézményekkel:

  Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok megkívánják, hogy munkáját összehangoltan végezze a helyi és szükség szerint a térségi és megyei szakmai és más szervekkel intézményekkel.

  Együttműködési formák:

  – Együttműködési megállapodás

  – Koordinációs értekezlet, megbeszélés

  – Képviselet, részvétel, munkamegbeszélés

  Jelentősebb rendezvények közös meghirdetése, lebonyolítása

  1. Együttműködési megállapodás aláírására az igazgató jogosult. A megállapodások a Szervezeti –és Működési Szabályzat mellékletét képezik. Az igazgató feladata ezek előkészítése, a megvalósításhoz szükséges feltételek biztosítása.

  1. Az intézmény helyiségeinek más szervek részére történő átengedése:

  Az intézmény helyiségeit alkalmi jelleggel más szervek, magánszemélyek is igénybe vehetik. Ebben az esetben a használat időtartamára, módjára, költségeire vonatkozóan írásban teremhasználati szerződést kell kötni, amelyet az intézmény részéről az igazgató ír alá.

  1. Társadalmi támogatás, együttműködés:

  A Városi Könyvtár és Művelődési Ház feladatai teljesítése érdekében együttműködik tájékoztatási intézményekkel, valamint más társadalmi, tudományos, oktatási és művelődési szervekkel, szervezetekkel és intézményekkel.

  Az intézménynek felajánlott könyv-és egyéb dokumentumgyűjtemények elfogadásáról és az elfogadás feltételeiről az igazgató dönt.

  A juttatott támogatásokról tájékoztatni kell a közönséget, a dokumentumokban pedig ex librist illetve az eszközökön etikettet kell elhelyezni az adományozó nevével.

    

  1. Az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzatok

  Az SZMSZ törzsszövege nem tartalmazza az alábbi szabályzatokat:

  – Munkaköri leírások                                                              – Munkaruha szabályzat

  – Házirend                                                                               – Tűzvédelmi utasítás

  – Könyvtárhasználati szabályzat                                            – Leltározási szabályzat

  – Gyűjtőköri szabályzat                                                         – Pénzkezelési szabályzat

   

  1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása és hatálya:

  A Szervezeti és Működési Szabályzatot Létavértes Város Önkormányzat képviselő testülete Z1 6/2015. (I.27.). (I. 27) Öh.. számú határozatával jóváhagyta.

  A jelen szabályzat hatályba lépésének ideje: 2015. 02. 01..