Gyűjtőköri szabályzat

A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, környezete:

A Létavértes Városi Könyvtár Létavértes város nyilvános közkönyvtára, a művelődési házzal közös szervezeti egységben és épületben helyezkedik el. A város közigazgatási területének könyvtári ellátását biztosítja. Feladatait felnőtt- és gyermekrészleg, helytörténeti gyűjtemény működtetésével látja el.

Létavértes 7300 lakosú város. A művelődési házzal együtt a település egyetlen kulturális intézménye. Két alapfokú oktatási intézményben jól felszerelt iskolai könyvtár működik, ahol hozzáférhetőek a pedagógiai munkához szükséges dokumentumok, tartós tankönyvek, kötelező és ajánlott olvasmányok.

A könyvtár állománya, feladata:

Az állomány közel 20.000 kötet könyvet, néhány száz videofilmet, pár darab elektronikus dokumentumot tartalmaz.

Nyilvános közkönyvtárként általános a gyűjtőköre, saját állománnyal és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásainak közvetítésével a település könyvtári ellátását biztosítja.

A könyvtár gyűjtőköre:

Kizárólag könyvtári használatra alkalmas formában megjelent dokumentumok tartoznak a gyűjtőkörbe. Tartalmi és formai szempontból magánhasználatra kiadott műveket a helytörténeti anyagok kivételével nem gyűjt a könyvtár, valamint semmilyen formátumú filmet, zenei anyagot sem.

Formai szempontok

Papíralapú dokumentumok: könyv, időszaki kiadvány térkép.

Helytörténeti, helyismereti állományegységben aprónyomtatvány, kézirat, fénykép, fénymásolat.

On-line elérhetőségű dokumentumok.

Nyelv:

Válogatva: magyar nyelven megjelenő dokumentumok

Megjelenési idő:

Válogatva: napjaink + előző húsz év.

Tartalmi szempontok:

Szépirodalom:

A szépirodalmi művek a tartalmas kikapcsolódás, élményszerzés, szórakozás mellett az általános, középiskolai és felsőoktatási tanulást, ismeretszerzést is szolgálják. A gyűjtőkörbe a magyar és a világirodalom klasszikusai, mérvadó mai alkotók művei, új stílusokat, formákat képviselő alkotások, bestsellerek, lektűrök, népköltészeti alkotások tartoznak.

Antológiák, évkönyvek, gyűjteményes munkák:

Az egyes nemzetekhez, népcsoportokhoz, stílusokhoz, alkotói csoportokhoz, irodalomtörténeti korszakokhoz, ünnepekhez, témákhoz, egy-egy időszakhoz kötődő művek.

Kritikai kiadások: csak a magyar irodalom klasszikusainak alkotásaiból.

Életmű sorozatok: csak azok a művek, amelyek a gyűjtőkör részei, figyelembe véve az adott mű meglévő példányszámait.

Kötelező olvasmányok: a helyi általános iskola által kijelölt művek.

Kizárva: nyelvileg igénytelen, pornográf, durván brutális, szadista, erősen „kísérleti” jellegű, erősen szélsőséges nézeteket tükröző művek.

Ismeretterjesztő és szakirodalom:

Az ismeretterjesztő és szakirodalom célja a tájékozódás, az „élethosszig tartó tanulás”, a korszerű ismeretek, információk megszerzésének segítése, a szabadidő eltöltéséhez, kikapcsolódáshoz kapcsolódó irodalom biztosítása. A tanulást segítő irodalom a középiskolás és a felsőfokú képzésben résztvevők igényeit szolgálja, illetve ezekhez a tudásszintekhez igazodik, alapfokon.

Kizárva: erősen hipotetikus művek, erősen szélsőséges nézeteket tükröző mű

Sajtótermékek

Napilapok, hetilapok, folyóiratok, különszámok: a magyarországi, magyar nyelvű kínálatból a korszerű ismeretszerzést biztosító, a kikapcsolódáshoz, hobbihoz, az általános, a közép- és a felsőoktatáshoz, a város és a vonzáskörzet életéhez köthető sajtótermékek.

Kizárva: nyelvileg igénytelen, erősen szélsőséges nézetek tükröző propagandisztikus kiadvány

Mozgóképek, filmek

2002-től nem tartoznak a gyűjtőkörbe

Kartográfiai kiadványok

Közigazgatási és domborzati térkép, atlasz: világatlasz, Magyarország, Hajdú-Bihar megye és a vonzáskörzethez tartozó települések öt évnél nem régebbi kiadásban.

Történelmi atlasz, térkép: világtörténelem és Magyarország története

 

Szoftver, adatbázis, prezentáció

A könyvtári munkafolyamatok, az olvasók által használt számítógépes szolgáltatások üzemeltetéséhez szükséges dokumentumok.

A könyvtár által digitalizált tartalmak.

Utolsó példány

Ha egy műnek több kiadása van, akkor csak a legfrissebb kiadás utolsó példányát őrizzük meg az ismeretterjesztő irodalomból.

Példányszámok

Példányszámok kialakítása aktuálisan a már meglévő állomány, és a várható kereslet függvényében történik.

Szépirodalom 1- 3

Kötelező irodalom 1-10

Ismeretterjesztő és szakirodalom 1

Helytörténeti irodalom 1 – 2

Időszaki kiadványok 1

Nem nyomtatott, nem papír alapú kiadványok 1

Megőrzési kötelezettség

Végleg: helytörténeti állomány, 1945 előtt megjelent mű, utolsó példányok, Magyar Közlöny

5 évig: napilapok

Tájékozódás és beszerzés forrásai

Beszerzés történhet vásárlással, ajándékozással.

Dokumentumrendeléskor a könyvtár elsődleges tájékozódási forrása a könyvtárak állománygyarapítását segítő kiadvány és egyéb terjesztői-kiadói reklámok.

Állományapasztás

Kényszerű kiiktatás: dokumentum megrongálódása, elvesztése, hiány.

Tervszerű állományapasztás: tartalmi elavulás miatt ugyanazon mű újabb, korszerűbb kiadása jelenik meg, használati igény teljes hiánya duplumok nagy száma gyűjtőköri módosulás:

 

Könyvtári egységek – kölcsönözhető állomány

Felnőtt részleg:

Szépirodalom

Válogatva: a magyar nyelven megjelenő művek

Ismeretterjesztő és szakirodalom

Válogatva: tudománytörténet, könyvtártudomány, médiaismeret,- történet, filozófia, pszichológia, vallástudomány,- történet, szociológia, szociográfia, belpolitika, külpolitika, pedagógia, nevelés, közművelődés néprajz, folklór, számítástechnika, természettudományok, mentálhigiéné, egészséges életmód, gyógyítás, művészettörténet, irodalomelmélet, magyar irodalomtörténet, útikönyvek, honismeret, életrajz, magyar történelem

Erősen válogatva: ezoterika, közgazdaság, jog, műszaki tudományok, háztartás, mezőgazdaság, szervezés, marketing, nyelvtudomány, nyelvkönyvek, szótárak, egyes nemzetek irodalmának története, egyes országok történelme ;

Válogatva: időszaki kiadványok

Kizárva: aprónyomtatvány, fénykép, fénymásolat, kézirat, szabvány, szakdolgozat, térkép.

Gyermek részleg

Szépirodalom

Válogatva: az óvodás és az általános iskolai korosztály számára befogadható magyar nyelven megjelenő alkotások.

Ismeretterjesztő irodalom

Válogatva: az óvodai és általános iskolai korosztály információszerzéséhez, tanulásához, tudásszintjükhöz igazodó, középiskolai felkészüléséhez kapcsolódó magyar nyelvű irodalom.

 

Nem kölcsönözhető állományrészek

Olvasótermi állomány

Válogatva: általános, életrajzi és szaklexikonok, enciklopédiák, tudományterületek bibliográfiái, összefoglaló művei, monográfiák, adattárak, határozók, atlaszok, képzőművészeti albumok, világnyelvek és a latin nyelv nagyszótárai, a magyar nyelv értelmező, etimológia, helyesírási szótárai, repertóriumok magyar nyelven.

Erősen válogatva: magyar nyelvű szépirodalmi gyűjteményes munkák (szöveggyűjtemény, ünnepek), jogszabálygyűjtemények statisztikai évkönyvek: csak a KSH által kiadott Statisztikai évkönyv, Demográfiai évkönyv, Területi statisztikai évkönyv, magyar népszámlálási adatok.

Gyermek részleg

Nincs elkülönített olvasótermi állomány.

Segédkönyvtárak

Az adott területen folyó munkát segítő magyar nyelvű bibliográfia, szakirodalom, szabvány, jogszabálygyűjtemény nyomtatott vagy elektronikus formában.

Állományalakító segédkönyvtár

Teljességgel: Magyar Nemzeti Bibliográfia

Válogatva: az állományalakító és feltáró munkához szükséges magyar nyelvű szakirodalom, könyvtári szabványok.

Helyismereti gyűjtemény

A településre vonatkozó információk összegyűjtése, feltárása, megőrzése és szolgáltatása. A helyismereti gyűjtőmunka a város és a környék településeinek, valamint Hajdú-Bihar megye életéhez, történetéhez köthető, a nyilvánosság számára megjelentetett információk, ill. dokumentumok gyűjtésére és a helyi alkotók műveire terjed ki. A helyismeret része a helytörténeti adatbázis, melynek építése folyamatos. Az on-line forrásokban megjelenő információk ott kerülnek feltárásra.

Szépirodalom

Teljességre törekedve: megyei és a helyi antológiák, helyi szerzők alkotásai, amelyeket az adott településen alkotott, függetlenül a tartalomtól, nem helyi szerzők, tartalmában a településekhez köthető alkotásai.

Ismeretterjesztő és szakirodalom

Teljességre törekedve: monográfiák, bibliográfiák, konferenciaanyagok, adattárak, tanulmányok, újságcikkek, amelyek a városhoz és a vonzáskörzet településeihez köthetők.

Válogatva: Hajdú-Bihar megyével kapcsolatos dokumentumok.

Időszaki kiadványok

Teljességre törekedve: a városban megjelenő havilap

Önkormányzati anyagok

Teljességgel: közgyűlések jegyzőkönyvei nyomtatott formában

Állóképek, fényképek, diák

Válogatva: városképek, közintézmények, közterületek, képzőművészeti alkotások, a könyvtár életével kapcsolatos képek

Mozgóképek, filmek

Teljességre törekedve: helyi és nem helyi alkotók várossal kapcsolatos játék- és dokumentumfilmjei

Megjelenési idő: korlát nélkül

A könyvtár kiadványai

Teljességgel: meghívók, plakátok, szóróanyagok elektronikus formában.