Alapító okirat

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház
 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 4281 Létavértes, Rózsa u 1.
  • telephelye(i): Létavértes, Árpád tér 8.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006.01.01.
 • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
  • megnevezése: Létavértes Városi Önkormányzat
  • székhelye:4281 Létavértes, Kossuth u. 4. sz
 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
 • A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
  • megnevezése:Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
  • székhelye:4281 Létavértes, Kossuth u. 4. szám
 1. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján nyilvános könyvtári szolgáltatások, helyi közművelődési tevékenység

 • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 910100 Könyvtári levéltári tevékenység
 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári szolgáltatások, közművelődés.

A rendelkezésre bocsátással, a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás)

A könyvtárak közösségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082093 Közművelődés – egész életre kierjedő tanulás, amatőr művészetek
083030 Egyéb kiadó tevékenység
 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Létavértes Város Közigazgatási területe

 

 1. A költségvetési szerv szervezete és működése
 • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet, illetve a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján Létavértes Város Képviselő-testülete nevezi ki határozott időre.
 • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
Munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Megbízásos jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény szervezeti és működési szabályzat alapján működik, amely a Képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.
 1. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2011. november 29. napján kelt 184/2011. (XI.29.) Öh. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Létavértes, 2015. január 27.